ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

 

 1. Általános rendelkezések

 

A SYMPACK Csomagolás- és Raktártechnika (továbbiakban Adatkezelő) honlapján termékeire, üzleti tevékenységére vonatkozó tájékoztatást, valamint webáruház -szolgáltatást végez, és kiemelt figyelmet fordít a honlapját látogatók személyes adatainak védelmére, valamint információs önrendelkezési joguk szavatolására. Az Adatkezelő ezúton teszi közzé adatvédelmi elveit és gyakorlatát, amelyet magára nézve kötelezőnek ismer el.

 

Amennyiben Ön honlapunkon keresztül személyes adatokat ad meg, úgy hozzájárul ahhoz, hogy azokat a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően nyilvántartsa és kezelje.

 

Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor az Adatkezelő figyelembe vette az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete (Általános Adatvédelmi Rendelet vagy GDPR) által előírt elveket, valamint a 2011. évi 112.tv. –ben rögzített rendelkezéseket.

 

Az Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy felhasználói bármely adatának felvétele, rögzítése, kezelése előtt világos, figyelemfelkeltő és egyértelmű közlést tesz közzé, amelyben tájékoztatja őt az adatfelvétel módjáról és céljáról. Bármilyen további kérdése van az általunk tárolt személyes adatokat illetően, bármilyen információt szeretne megtudni a személyes adatok kezeléséről, kérjük írjon nekünk az: boss01@sympack.hu e-mail címre.

 

A tájékoztató során használt alapkifejezések jelentései a következők:

 

 Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

 

 Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja .

 

 Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

 

 Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

 

 Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

 

 

 Érintett : bármely információ alapján azonosított, vagy azonosítható természetes személy

 Hozzájárulás : az érintett akaratának önkéntes, határozott, és megfelelő tájékoztatáson alapuló egyértelmű kinyilvánítása írásban, vagy egyértelmű utaló magatartással, amellyel beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez.

 

 1. Adatkezelő adatai

 

A „Sympack” Salánki Zsolt egyéni vállalkozás internetes megjelenésének kezelésével megbízott alkalmazott.

Adatkezelő tájékoztatja érintett(eke)t, hogy tevékenysége során adatvédelmi tisztségviselőt nem alkalmaz.

 

 1. A kezelt adatok köre

 

3.1. A Sympack Csomagolás- és Raktártechnika honlapjának igénybevételéhez semmilyen regisztráció nem szükséges, ezért a látogatónak semmilyen személyes adatát nem szükséges megadnia. Előfordulhat, hogy a honlap felhasználása során az Érintett eszközének (számítógépének, telefonjának stb.) egyes paramétereiről, illetve annak IP-címéről ún. naplóállomány (logfile) készül. A rögzített IP-címeket az Adatkezelő névtelenítve/titkosítva átmenetileg tárolja. A napló állományainak értelmezését az Adatkezelő kizárólag statisztikai módszerrel és csak látogatottság-mérési megfontolásból teszi és minden hónap utolsó napját követő munkanapon törli.

Az Adatkezelő az optimális, egyénre szabott megjelenés érdekében a Felhasználók által használt eszközön ún. cookie-t (sütit) helyezhet el. A cookie lehetővé teszi a weboldal felhasználói élményének javítását. A cookie-t az Érintett törölni tudja a saját eszközéről, illetve lehetőség van a böngésző oly módon történő beállítására, hogy az letiltsa a cookie-k alkalmazását. A cookie-k az Érintett rendszerében határozatlan ideig, illetve azok törléséig vannak jelen. A sütik típusairól és használatáról az alábbiakban talál bővebb tájékoztatást.

 

3.2. Amennyiben megrendelést, kapcsolatfelvételt kezdeményez Érintett, az személyes adatot is tartalmazó regisztrációhoz kötött. A regisztráció során adatkezelő az Érintett nevét, lakcímét, e-mail címét, telefonszámát rögzíti és kapcsolja számítógépének, telefonjának stb. egyes paramétereiről, illetve annak IP-címéről ún. naplóállomány (logfile) adataihoz. Az adatkezelő a rögzített személyes adatokat a megrendelés teljesítése, a számlák kiállítása és megküldése, továbbá a felek szerződéses jogviszonyából eredő kötelezettségek teljesítése/érvényesítése érdekében kezeli. Harmadik személy számára csak jogszabály rögzített kötelezettsége teljesítése, illetőleg esetlegesen követelés érvényesítése esetén teszi hozzáférhetővé a személyes adatokat, oly módon, hogy azok kezelésére vonatkozó kötelezettségekről a harmadik személyt az Érintett egyidejű értesítése mellett tájékoztatja.

 

3.3. A Sympack Csomagolás- és Raktártechnika a kereskedelmi tevékenysége során tulajdonosa és az alkalmazottai azonosításra alkalmas személyi adatát (név, beosztás) illetve érhetőségének adatait, ideértve biometrikus adatait (képmás) jogosult közzétenni az Érintett munkavállalók hozzájárulása alapján. A munkaviszony esetleges megszűnését követően haladéktalanul köteles a változást a honlapon átvezetni, az egyéb adatállományban kezelt

adatokat a vonatkozó jogszabályban rögzített időpontokig nyilvántartani, és azokat a nyilvántartási idő elteltével megsemmisíteni.

 

 1. Az Adatkezelés célja és jogalapja, esetleges címzettjének kategóriái
 2. a) az Érintett azonosítása és a vele történő kapcsolattartás
 3. b) a megrendelt termék kiszállításának, a számla kiállításának, tehát a felek közt létrejött jogügylet lebonyolításának biztosítása
 4. c) a vételárral kapcsolatos vevői, eladói igények bonyolítása
 5. d) minőségi kifogások kezelése
 6. e) látogatottság-mérési elemzések

 

Az Adatkezelő az adatokat az eredeti adatfelvétel céljától eltérően nem használja fel, csak ha erről az Érintettet tájékoztatja, és ehhez megszerezi annak egyértelmű hozzájárulását, továbbá lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa. A személyes adatokat felhasználási céljuk megszűnése esetén és/vagy a Érintett erre vonatkozó kérésére is törli az Adatfelhasználó. Az adattörlés az adatok felismerhetetlenné tételét jelenti oly módon, hogy azok helyreállítása a továbbiakban nem lesz lehetséges.

Az Adatkezelő a kezelt személyes adatokat (például IP-címek, e-mail címek) az érintett írásbeli beleegyezése nélkül – a jogszabályok által előírt kötelező esetek kivételével – harmadik személy számára semmilyen körülmények között nem adja ki. Vannak olyan külső szolgáltatók, amelyekkel az Adatkezelő nem áll szerződéses jogviszonyban, illetve az adott adatkezelés tekintetében nem működik együtt, azonban ettől függetlenül is hozzáférhetnek, a weboldalhoz és ezáltal a Felhasználókról adatokat gyűjthetnek, amelyek esetenként alkalmasak lehetnek azonosításukra. Ilyen külső szolgáltatók lehetnek például a következők, de nem kizárólagosan csak ezek: Facebook Ireland LTD., Google LLC, Instagram LLC.,., Twitter International Company, Viber Media LLC, YouTube LLC.. Ezen külső szolgáltatók az esetenként gyűjtött személyes adatokat a saját adatvédelmi irányelveik szerint kezelik.

 

Az Érintett, felhasználási idő rögzítésével megadott előzetes engedélyének esetét kivéve Adatkezelő semmilyen formában sem tárol, használ fel, tesz harmadik személy számára felhasználhatóvá olyan fényképfelvételt, mozgóképet, stb. melyen az Érintett egyértelműen azonosítható külső szemlélő számára.

Az adatok kezelésének jogalapja Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete (Általános Adatvédelmi Rendelet vagy GDPR) által előírt elveket – különösen, de nem kizárólag a 6.cikkben rögzítettek – valamint a 2011. évi 112.tv. –ben, különösen, de nem kizárólag annak 5.§ rögzített rendelkezések.

 

Az adatkezelés címzettjeinek kategóriái :

 1. a) jogszabályon alapuló kötelezettség teljesítése során közfeladatot ellátó hatóságok
 2. b) az adatkezelő mindenkori jogi képviselője
 3. c) az adatkezelő könyvelője, alkalmazása esetén könyvvizsgálója
 4. d) követelés kezelő társaság
 5. e) adatkezelővel szerződéses kapcsolatban álló IT szolgáltató

 

 1. Az adatok tárolásának időtartama

 

Az Érintett által megadott automatikus azonosító adatok 3.1. rögzített időpontban, látogatottság-mérési elemzések után törlésre kerülnek. Az Adatközlő kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és logisztikai szabályokat, intézkedési elveket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Továbbá kötelezi magát arra is, hogy az adatokat csak tisztességesen és törvényesen dolgozza fel, továbbá az adatokat csak a meghatározott és törvényes célra tárolja, és attól eltérő módon nem használja fel.

Az Érintett által regisztráció, valamint megrendelés során megadott személyes adatok az Érintett kifejezett kérést követő 1 munkanapon belül, annak hiányában jogügylet teljesítését követően a mindenkor hatályos számviteli, valamint személyi jövedelemadóról szóló jogszabályokban rögzített, előírt időpontig, minimálisan 8 adóév leteltét követő időpontban, megsemmisítésre kerülnek.

 

 1. Az Érintett jogai

 

Felhívjuk a Felhasználók figyelmét, hogy a Európai Unió 2016. évi 679-es számú általános adatvédelmi rendelete (GDPR) előírásainak megfelelően, személyes adataival kapcsolatban a következő jogokat gyakorolhatják:

– az Érintett tájékoztatást kérhet a kezelt személyes adatokról: bármikor kérheti, hogy az Adatkezelő tájékoztassa, hogy kezeli-e a Érintett személyes adatát, és ha igen, akkor az általa kezelt személyes adatokhoz biztosítson hozzáférést

– az Érintett kérheti a kezelt adatok helyesbítését vagy módosítását

– az Érintett kérheti a kezelt adatok törlését: a törlés akkor tagadható meg, ha a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából az adatkezelés szükséges, ha a személyes adatok kezelésére jogszabály felhatalmazást ad, valamint jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. A törlési kérelem megtagadásáról az Adatkezelő minden esetben tájékoztatja az Érintettet, megjelölve a törlés megtagadásának indokát.

– az Érintett kérheti a személyes adatok korlátozását: jogosult arra, hogy személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza abban az esetben, ha az Érintett vitatja a kezelt személyes adatok pontosságát. A korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a kezelt személyes adatok pontosságát. A korlátozás kérhető akkor is, ha az Érintett álláspontja szerint az adatkezelés jogellenes, de ellenzi a kezelt személyes adatok törlését. A korlátozás kérhető abban az esetben is, ha az adatkezelés célja megvalósult, de az Érintett igényli azok Adatkezelő általi kezelését jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

– az Érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen: akkor, ha a személyes adatok kezelése kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges; ha az Adatkezelés célja közvetlen üzletszerzés, vagy ha az Adatkezelésre közérdekű feladat teljesítése érdekében kerül sor. Az Adatkezelő a Felhasználó tiltakozásának jogszerűségét megvizsgálja, és ha a tiltakozás megalapozottságát megállapítja, az Adatkezelést megszünteti és a kezelt személyes adatokat zárolja, továbbá a tiltakozásról és az annak alapján tett

intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatok esetlegesen továbbításra kerültek.

Az Érintett az ilyen irányú kéréseit írásban, az Adatkezelő e-mail címére küldheti el. Az e-mailben küldött kérést az Adatkezelő akkor tekinti hitelesnek, ha azt az Érintett regisztrált e-mail címéről küldik.

 

 1. Kommentelési szabályzat

 

A kommentelőkkel szemben alapvető követelmény a kulturált hangnem és mások emberi méltóságának, valamint személyiségi jogainak tiszteletben tartása. Az alábbi tartalmú hozzászólások moderálásra kerülnek, vagyis nem jelennek meg nyilvánosan a cikkek alatt (a moderálás utólag történik):

– a témához érdemben hozzá nem szóló, nem (tárgyszerűen) érvelő, személyeskedő és sértő kommentek;

– agresszív, mások emberi méltóságának, becsületének megsértésére, zaklatásra alkalmas vagy trágár tartalmú megnyilvánulások;

– gyűlöletkeltésre alkalmas megnyilvánulások, gyűlölködő hozzászólások, különös tekintettel a nemre, fajra, vallási vagy etnikai hovatartozás vagy szexuális irányultság alapján történő megkülönböztetés alapján, beleértve az ilyen témájú weboldalakra mutató linkeket tartalmazó hozzászólások;

– jogsértő tartalmú hozzászólások;

– más személyre vonatkozó személyes adatok megosztása az érintett személy hozzájárulása nélkül;

– nyílt vagy rejtett reklámot tartalmazó hozzászólások.

 

 1. Sütik (cookie) kezelése

 

Ahogy majdnem minden honlap, a Sympack Csomagolás és Raktártechnika weboldala is használ sütiket.

 

Mi az a süti?

A süti (cookie) egy kis fájl, amely akkor kerül a számítógépre, amikor Ön egy webhelyet meglátogat. A sütik számtalan funkcióval rendelkeznek. Többek között információt gyűjtenek, megjegyzik a látogató egyéni beállításait, felhasználásra kerülnek pl. az online bevásárlókosarak használatakor, és általánosságban megkönnyítik a weboldal használatát a Felhasználó számára.

 

Milyen sütiket használunk és mire? A sütiket a következő célokból használja:

 A weboldal fejlesztése;

 

 

 A Felhasználó böngészésének megkönnyítése a weboldalon, a zökkenőmentes felhasználói élmény biztosítása;

 Információk gyűjtése azzal kapcsolatban, hogy a böngészés során a Felhasználók hogyan (pontosan mit böngésznek, mennyi ideig) használják a weboldalt;

 A Felhasználók megkülönböztetése, azonosítása, a weboldalon végzett tevékenységek nyomon követése a tartalom folyamatos optimalizálása érdekében.

 

Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) sütik

 

Ezek a sütik ahhoz szükségesek, hogy az Érintettek böngészhessék a weboldalt, használják annak funkciót, pl. többek között az Ön által adott oldalakon végzett műveletek megjegyzését egy látogatás során. Ezen sütik érvényességi ideje kizárólag az Érintett aktuális látogatására vonatkozik, a munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépéről. Ne feledje, ezen cookie-k alkalmazása nélkül nem tudjuk garantálni Önnek weboldalunk használatát.

 

Teljesítményt biztosító sütik

 

Ezek azok a sütik, amelyek lehetővé teszik számunkra, hogy információt gyűjtsünk azzal kapcsolatban, hogyan használják látogatóink weboldalunkat. Ezek a sütik nem tudják Önt személy szerint beazonosítani, olyan információkat gyűjtenek, mint pl. hogy melyik oldalt nézett meg a látogatónk, a felhasználó a weboldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett fel, milyen hosszú volt az egyes munkamenetek megtekintési ideje, melyek voltak az esetleges hibaüzenetek – mindezt weboldalunk fejlesztésének, valamint a felhasználók számára biztosított élmények javításának céljával. Ilyen teljesítményt biztosító sütik a Google Analytics sütijei is. (https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage)

 

Az Érintetteket megkülönböztető, azonosító sütik

 

Ezeket a sütiket arra használjuk, hogy a böngészési tevékenységekhez (a honlap látogatásához használt eszköz-böngésző pároshoz tartozó) egyedi azonosítót rendeljünk. Az azonosító alapján az Érintett személyét nem tudjuk beazonosítani, de – külön adatkezelési hozzájárulás alapján – a sütikben rögzített adatok az ügyfélhez rendelhetőek.

 

A sütik ellenőrzése és kikapcsolása

 

Minden modern böngésző engedélyezi a sütik beállításának megváltoztatását. A legtöbb böngésző alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ezek általában megváltoztathatóak azok automatikus elfogadásának megakadályozása érdekében. Minden alkalommal felajánlja a választás lehetőségét, hogy szeretne vagy nem sütiket engedélyezni. Felhívjuk figyelmét, hogy mivel a sütik célja a weboldal rendeltetésszerű használatának biztosítása, a cookie-k kikapcsolása vagy törlése által előfordulhat, hogy a Felhasználó nem lesznek képesek weboldalunk funkcióinak teljes körű használatára, illetve hogy a weboldal a tervezettől eltérően fog működni böngészőjében.